| CAT | CAST | FRA |

Certificats d'Eficiència Energètica

Segons el Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, s'aprova el procediment basic per la Certificació de l'eficiència energètica d'edificis, el qual va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado nº 89 (13/04/2013), essent voluntària la seva aplicació fins l'1 de juny de 2013. A partir d'aquest moment, la presentació o posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d'eficiència energètica de la totalitat o part d'un edifici, segons correspongui, serà exigible per contractes de compravenda o arrendaments.

D'acord a l'article 3 del citat Reial Decret, es crea un Registre general de documents, amb la finalitat de facilitar el compliment d'aquest procediment bàsic. El registre està adscrit a la Secretaría de Estado y Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tenint caràcter públic informatiu.

La obtenció del certificat d'eficiència energètica donarà el dret d'utilització de l'Etiqueta d'eficiència energètica durant el període de validesa del mateix.

QUINS IMMOBLES NECESSITEN CERTIFICAT ENERGÈTIC?

Tots aquells que es posin en venda o lloguer i que no disposin ja del certificat en vigor, ja que des del 2007 ja era obligatori per edificis de nova construcció.
Per tant, pisos, locals o edificis sencers, hauran de disposar del Certificat.

QUINA DURADA TÉ EL CERTIFICAT?

El certificat d'eficiència energètica i la seva corresponent etiqueta tenen una validesa de 10 anys. Transcorregut aquest temps, serà el propietari el responsable de la seva renovació.

QUE HA DE FER EL PROPIETARI AMB EL CERTIFICAT?

L'etiqueta d'eficiència energètica s'inclourà en tota oferta, promoció y publicitat dirigida a la venda o arrendament del edifici o unitat de l'edifici.
Quan es realitzi una compravenda, el venedor haurà de lliurar un original del certificat al comprador a la notaria. En el cas d'un lloguer, s'adjuntarà una fotocòpia del certificat al contracte d'arrendament.

QUINA TITULACIÓ HA DE TENIR EL TÈCNIC CERTIFICADOR?

El Tècnic ha d'estar en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques y professionals habilitades per la redacció de projectes o direcció d'obra d'edificació o d'instal·lacions tèrmiques (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), o per la subscripció de certificats d'eficiència energètica , o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d'eficiència energètica.

CONSULTI LES TITULACIONS ACREDITADES PER L'ICAEN (INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA)

Quin preu té la realització del certificat?
CONSULTI'NS ELS NOSTRES PREUS ESPECIALS.
Tot i que el cost vindrà determinat pel mercat i no existeixen tarifes oficials, els certificats realitzats per tècnics competents suposen un cost aproximat de:

El preu inclou tots els costos, mobilitat del tècnic, redacció del document, lliurament del certificat i impostos.